Walne Zebranie

Utworzono: 27 czerwiec 2015

Zarząd Stowarzyszenia Wsi Grodzisko „Rochus” serdecznie zaprasza wszystkich członków stowarzyszenia na:

walne zebranie

 

które odbędzie się w dniu 3 lipca 2015 r. (tj. piątek) w Wiejskim Centrum Kultury w Grodzisku ul. Lubliniecka 27A o godz. 19.30

 

Proponowany porządek zebrania :

  1. Otwarcie obrad, powitanie członków stowarzyszenia, przyjecie porządku obrad, wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.

  2. Prezentacja efektów dotychczasowej działalności stowarzyszenia.

  3. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2014 r.

  4. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2014 r.

  5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i merytorycznego za 2014 r. oraz udzielenie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium zarządowi stowarzyszenia.

  6. Dyskusja o kierunkach działania stowarzyszenia.

  7. Wolne wnioski oraz zamkniecie Walnego Zebrania.

 

Zgodnie z Statutem Stowarzyszenia w przypadku, kiedy w walnym zebraniu w wyznaczonym terminie nie będzie uczestniczyła przynajmniej połowa członków uprawnionych do głosowania, ogłasza się zwołanie zebrania w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu 15 minut później od pierwszego terminu – bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.

 

 

Zarząd Stowarzyszenia Wsi Grodzisko Rochus