Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze

Utworzono: 06 czerwiec 2014

Zarząd Stowarzyszenia Wsi Grodzisko „Rochus” serdecznie zaprasza wszystkich członków stowarzyszenia na:

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze

które odbędzie się w dniu 06 czerwca 2014 r. (tj. piątek) w budynku Wiejskiego Centrum Kultury w Grodzisku o godz. 18.30 Proponowany porządek zebrania:

 1. Otwarcie obrad, powitanie członków stowarzyszenia, przyjecie porządku obrad, wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
 2. Prezentacja efektów dotychczasowej działalności stowarzyszenia.
 3. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2013 r.
 4. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2013 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i merytorycznego za 2013 r. oraz udzielenie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium zarządowi stowarzyszenia.
 6. Omówienie 4-letniej pracy zarządu stowarzyszenia.
 7. Wybór komisji skrutacyjnej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Władz Statutowych Stowarzyszenia w związku z wygaśnięciem 4-letniej kadencji.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru zarządu.
 10. Podjecie uchwały w sprawie wyboru komisji rewizyjnej.
 11. Dyskusja o kierunkach działania stowarzyszenia.
 12. Wolne wnioski oraz zamkniecie Walnego Zebrania.

Zgodnie z Statutem Stowarzyszenia w przypadku, kiedy w walnym zebraniu w wyznaczonym terminie nie będzie uczestniczyła przynajmniej połowa członków uprawnionych do głosowania, ogłasza się zwołanie zebrania w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu 15 minut później od pierwszego terminu – bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.

Zarząd Stowarzyszenia Wsi Grodzisko Rochus