Zebranie sprawozdawczo - wyborcze

Utworzono: 26 wrzesień 2014

W dniu 06.06.2014 r. w WDK odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Stowarzyszenia Wsi Grodzisko „ ROCHUS” w którym uczestniczyły dwadzieścia trzy osoby. Stowarzyszenie na dzień dzisiejszy liczy sześćdziesiąt osób. Został przyjęty następujący porządek obrad :

 1. Otwarcie obrad, powitanie członków stowarzyszenia, przyjęcie porządku obrad, wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
 2. Prezentacja efektów dotychczasowej działalności stowarzyszenia.
 3. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2013 r.
 4. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za2013 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i merytorycznego za 2013 r. oraz udzielenia na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium zarządowi stowarzyszenia.
 6. Omówienie 4-letniej pracy zarządu stowarzyszenia.
 7. Wybór komisji skrutacyjnej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Władz Statutowych Stowarzyszenia w związku wygaśnięciem 4-letniej kadencji.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru zarządu.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji rewizyjnej.
 11. Dyskusja o kierunku działania stowarzyszenia.
 12. Wolne wnioski oraz zamknięcie Walnego Zebrania.

 

Nowo wybrany zarząd :
Waldemar Stampski - prezes
Adam Pigło-  w-ce prezes
Jerzy Brzenska-  w-ce prezes
Krystian Chwałek-  sekretarz
Ewa Kostka - skarbnik

 

Komisja rewizyjna:
Rafał Antczak  - przewodniczący
Piotr Jeziorowski - członek
Alicja Kokot  - członek 

 

Przedsiębiorcy działający na naszym terenie