Zebranie 16.05.2018

Utworzono: 12 maj 2018


Zarząd Stowarzyszenia Wsi Grodzisko „Rochus” serdecznie zaprasza wszystkich członków stowarzyszenia na:

zebranie sprawozdawczo wyborcze


które odbędzie się w dniu:

16 maja 2018 r. (tj. środa) w Wiejskim Centrum Kultury w Grodzisku

ul. Lubliniecka 27A o godz. 20.00


Proponowany porządek zebrania :

Otwarcie obrad, powitanie członków stowarzyszenia, przyjecie porządku obrad, wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.

Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2017 r.

Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2017 r.

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i merytorycznego za 2017 r. oraz udzielenie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium zarządowi stowarzyszenia.

Omówienie 4-letniej pracy zarządu stowarzyszenia.

Wybór komisji skrutacyjnej.

Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Władz Statutowych Stowarzyszenia w związku wygaśnięciem 4-letniej kadencji.

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru zarządu.

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji rewizyjnej.

Dyskusja o kierunku działania stowarzyszenia.

Wolne wnioski oraz zamknięcie Walnego Zebrania.


Zgodnie z Statutem Stowarzyszenia w przypadku, kiedy w walnym zebraniu w wyznaczonym terminie nie będzie uczestniczyła przynajmniej połowa członków uprawnionych do głosowania, ogłasza się zwołanie zebrania w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu 15 minut później od pierwszego terminu – bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.